Ochrana osobných údajov

From Hotelové systémy - Wiki
Jump to navigation Jump to search

<ASOLMultiLang> <sk>

Legislatíva

GDPR je nové európske nariadenie, jeho celý názov znie "NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)". Nariadenie spojilo dokopy osvedčené pravidla ochrany osobných údajov z rôznych štátov s hľadiskami kybernetickej bezpečnosti, ľahkého elektronického zdieľania a zároveň i ochrany ľudí pri robotickom spracovaní.

Na Slovensku vyšiel na základe tohto nariadenia Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.


Príprava subjektu (prevádzkovateľa) na GDPR

Nariadenia GDPR sú platné pre všetky firmy a subjekty, zosúladenie však vyžaduje metodický prístup v závislosti na odborovom zameraní a rozsahu spracovávania osobných údajov. Ucelené riešenie stojí na štyroch pilieroch - právnom, procesnom, technickom a myšlienkovom.


S GDPR by mali byť spojené minimálne tieto kroky:

  • Analýza, kde sú vo firme uchovávané osobné údaje – to se týka dokumentov a údajov v elektronickej aj písomnej podobe
  • Zhodnotenie procesov, čo sa s údajmi deje, k čomu ich firma využíva, kto s nimi pracuje a ako
  • zhodnotenie technické – aplikácie, databázy, operačné systémy, hardware, zabezpečenie týchto súčastí
  • Zhodnotenie rizík, návrh opatrení a stanovenie postupu zavedenia potrebných opatrení
  • Úprava procesov, zavedení noriem a smerníc, popr. zvolenie zodpovednej osoby
  • Implementácia nových pravidiel a procesov spracovávania osobných údajov
  • Uvedenie technických opatrení do prevádzky


Informačný systém môže byť v tomto procese iba jedným z nástrojov k dosiahnutiu cieľov stanovených GDRP. Systém BlueGastro/Horec bude rozširovaný o funkcionality s týmto súvisiacimi a poskytujúcimi podporu k dosiahnutiu vybraných požiadaviek zákona.


Podpora GDPR v systéme BlueGastro/Horec

Po analýze dopadov GDPR na správu osobných údajov v systéme BlueGastro/Horec implementujeme také technické úpravy a funkcionality, aby správa údajov z hľadiska princípov GDPR vyhovovala, a aby sa čo najviac zjednodušilo zavádzanie vašich organizačne procesných zmien a opatrení. </sk>